Meer weten over Veel Beter? Neem contact op.

Fysiotherapie voor sporters en mensen die razendsnel van hun blessure af willen komen. Stilzitten is bij ons geen optie: wij ontwerpen vanuit verschillende expertises een behandeltraject waarbij je snel van je blessure afkomt. Ons gemiddelde ligt onder de 4 behandelingen! We letten ook op voeding en de juiste training voor jouw specifieke situatie. Maak kennis met onze trainers en ontdek de kracht van onze methode. 


Klachten nemen wij uiterst serieus. Heb je klachten en/of opmerkingen? Mail naar: esme@veelbeter.nl

Bel of mail

Voor het maken van een afspraak, vragen, opmerkingen of klachten: je kunt ons via de e-mail bereiken op info@veelbeter.nl. Bellen kan ook, op 036 530 2501. Of je vult het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Wil je langskomen? Dat kan op afspraak. We zijn gevestigd in Almere.

Veel Beter is een verzamelgebouw waar onder andere (sport-)dietisten, performance trainers en zelfstandige fysiotherapeuten zich hebben gevestigd. Elk van hen voert een eigen bedrijfsvoering.

Veel Beter

Elektronweg 4

1362 JP Almere 036 530 2501

info@veelbeter.nl

Privacystatement Veel Beter Franchise B.V. en haar partners welke zijn gevestigd in het multidisciplinair verzamelgebouw aan de Elektronweg 4 1362 JP te Almere


Veel Beter Franchise B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Wij leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Veel Beter Franchise B.V. is een multidisciplinair verzamelgebouw waarin de volgende praktijken zijn gevestigd:

Van Druten Fysiotherapie
Rik Tacken Fysiotherapie
Tim van Kippersluis Fysiotherapie
Jhonfy Fernandez Fysiotherapie
Almer Bosma Fysiotherapie
Niels Bosse Fysiotherapie
Fysiotherapie Rosita
George Akpo Fysiotherapie
Jonne Buis Fysiotherapie
Fysiotherapie Laura Burgess
Fysiotherapie van Nimwegen

Sjoerd Bakker H.O.D.N. Veel Beter
DK Fysiotherapie
Josette Van Toor Voeding
Gregory Sedoc Performance

Veel Beter Franchise B.V. is gevestigd aan de Elektronweg 4 ( 1362 JP) te Almere. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63463499.

Wanneer wij over Veel Beter spreken hebben wij het over alle eerder genoemde praktijken welke gevestigd zijn in het verzamelgebouw van Veel Beter Franchise B.V. Dit privacystatement is van toepassing op alle praktijken welke gevestigd zijn in het pand van Veel Beter Franchise B.V. aan de Elektronweg 4 te Almere

Hoe gebruikt Veel Beter jouw gegevens?


Bij Veel Beter verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat:
1. We duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring; het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen dan noodzakelijk is doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen; je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
2. Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
3. Wanneer wij jouw gegevens delen, we afpraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt en passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
4. We jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Veel Beter jouw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Veel Beter voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Veel Beter worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, is alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, gezondheidsgegevens
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: 7 jaar

Website

Doeleinde: Contact formulier
Gegevens: Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer, inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: 6 maanden

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Doeleinde: Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces
Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische)training
Grondslag: De behandelovereenkomst of abonnement
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Voor bovenstaande doeleinde kan Veel Beter de volgende persoonsgegevens van je vragen:
o Voornaam;

o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o (Zakelijk) Telefoonnummer;
o (Zakelijk) E-mailadres;
o Geslacht;
o Geboortedatum;
o Gezondheidsgegevens;
o Verzekeringsgegevens;
o BSN;
o ID of paspoortnummer;

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners


Doeleinde: Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
Grondslag: Verwijzing

3. Voor de bovenstaande doeleinde kan Veel Beter de volgende persoonsgegevens van je vragen:
o Voornaam;

o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o E-mailadres;
o Telefoon;
o AGB;

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder/ lobbycontracten en/ of geïnteresseerde

Doeleinde: Informatievertrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/ of contacten
Grondslag: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/ of via social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veel Beter de volgende persoonsgegevens van je vragen:
o Voornaam;
o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o Adres
o Woonplaats
o Telefoonnummer;
o E-mailadres;

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Doeleinde: Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
Grondslag: De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doeleinde kan Veel Beter de volgende persoonsgegevens van je vragen:
o Voornaam;

o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o Adres;
o Woonplaats;
o AGB-nummer;
o BIG-nummer;
o Telefoonnummer;
o E-mailadres;
o Geboortedatum;
o Salarisgegevens;
o Kopie ID;
o BSN-nummer;
o Bankgegevens;

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden indien noodzakelijk
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
o Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
o Waarnemingen overdragen bestaande dossiers per mail of telefonisch;
o Overdracht terug van waarnemer per mail of telefonisch;
o Collega kan aanwezig zijn tijdens een zitting
o Het verzorgen van de (financiële) administratie;
o Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
o Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
o Het verwerken van declaraties of banktransacties;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen          
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Veel Beter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Veel Beter van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Alle personen die namens Veel Beter handelen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Hoe verkrijgen wij jouw gegevens?
Veel Beter heeft gegevens van jouw in haar bezit omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt inzien die bij Veel Beter over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Stuur hiervoor een mail naar esme@veelbeter.nl

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in je persoonsgegevens naar aanleiding van je inzageverzoek kun je een verzoek hiertoe doen bij Veel Beter. Je kunt verzoeken dat Veel Beter je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Stuur hiervoor een mail naar esme@veelbeter.nl

Beperking van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Veel Beter de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Veel Beter of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar
te maken tegen die verwerking. Stuur ook hierover een mail naar esme@veelbeter.nl

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Veel Beter te verkrijgen. Veel Beter zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openden valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.


Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor bepaalde gegevensverwerking jouw (uitdrukkelijke) toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. De heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Veel Beter je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Veel Beter

Een verzoek kan verstuurd worden naar esme@veelbeter.nl Veel Beter zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat je Veel Beter een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Veel Beter je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Veel Beter deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Veel Beter worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, en/of mobiele telefoon (hierna ´Apparaat´) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Veel Beter worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop staan opgeslagen niet beschadigen. Als we het hebben over ´cookies´ bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met vragen en klachten?

Mocht je nog vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Veel Beter je gegevens gebruikt. dan kun je een e-mail sturen
naar esme@veelbeter.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Veel Beter jouw gegevens verwerkt kun je een e-mail sturen naar esme@veelbeter.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Veel Beter is een verzamelgebouw waar onder andere (sport-)dietisten, performance trainers en zelfstandige fysiotherapeuten zich hebben gevestigd. Elk van hen voert een eigen bedrijfsvoering.


Alle zelfstandige fysiotherapeuten zijn toegankelijk voor iedereen, of je nou sportief bent of niet.

Address

Elektronweg 4
1362 JP,  Almere

We are open by appointment. Want to make an appointment? Call or mail